Algemene Voorwaarden en overig

Sinds februari 2008 staat de praktijk ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34294686. bij mij relatietherapie hanteert de Algemene Voorwaarden, welke zijn gedeponeerd bij de KvK te Amsterdam.
Klik hier om de algemene voorwaarden te downloaden als PDF bestand

 

Overige informatie

Als lid van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) houd ik mij aan de beroepsethiek en beroepscode van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP).
Dit houdt in dat ik mij als psycholoog verantwoordelijk, integer en respectvol opstel en mijn deskundigheid op peil dien te houden. Door de opgestelde gedragsregels in de Beroepscode wordt het overzichtelijk en duidelijk wat zowel de psycholoog als de cliënt al dan niet kan verwachten. Rechten en plichten over behandeling en dossierbehoud staan uitgebreid beschreven in de Beroepscode. Hiermee vindt een waarborging en bescherming plaats voor de cliënt tegen onzorgvuldig handelen van de psycholoog.

Per 1 januari 2017 is het voor hulpverleners verplicht te voldoen aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Deze regeling heb ik ondergebracht bij NFG/Quasir. Indien je een klacht hebt en deze zonder bemiddeling tot een resultaat leidt, kun je je wenden tot de NFG via deze hyperlink. De klacht wordt aldaar volgens de Beroepscode tegen het licht gehouden en in behandeling genomen.

 

Privacy beleid conform AVG-wetgeving

Praktijk ‘bij mij relatietherapie’ hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Praktijk ‘bij mij relatietherapie’ houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als praktijk zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens van de praktijk.

Verwerking van persoonsgegevens van de cliënt

Persoonsgegevens van cliënt worden door de praktijk verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over huiswerk en/afspraken;
 • Uitvoering geven aan het behandelplan.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht aan de hand van de ingebrachte hulpvraag.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de praktijk de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam en achternaam, telefoonnummer en emailadres.

De praktijk is verplicht uw persoonsgegevens te bewaren voor een duur van 15 jaar.